Nanak Dukhiya Sab Sansar๐Ÿ™๐Ÿผ

Translate – All in this world are unhappy ( except those who have established a life in the beyond ) -a saying of Guru Nanak Dev G – Founder of Sikh Religion.

Again writing from hospital .. lol ..!! I guess hospitals gives me drive to write while sitting in waiting areas for different scans & wards ๐Ÿ˜œ

Everyone feels their problems are the BIGGEST amongst all. All you hear every time -Oh man!! Just try to walk in my shoes for a day . You won’t even last for a minute there. Everyone feels they got abundance of worries, problems, troubles & their life is mess.Most of the people are walking with empty hearts. Most People are broken from inside whilst looking complete from outside. They are just happy on outside . They are looking for happiness. No one is satisfied & content ( & believe me they got EVERYTHING…Lol..!! ) Still they find something is missing in their life. We all have a happy story to share & a wound to hide, a story to tell, a tragedy to share.. our sad story.

All these years in & out of hospitals , I have listened to people’s stories .. of their struggles .Trust me ours( those who are reading this blog with their own eyes and typing with their own fingers ) are nothing in front of them .

A heartily beautiful girlfriend / fellow patient of mine who has no fingers on one hand wishes that one day she could type as fast as a normal person would .All she want is to type with her fingers .

A former student of mine ( as I worked with SEN – Special Education Needs students in Schools in London ) who is partially blind just wishes to see our beautiful world (at it’s full potential) . Maturity at that student life age comes only with learning to adapt & accept the beautiful reality of life that you are just differently abled person than others . People with learning disabilities & all sort of differently abled students are much more mature and compassionate about life than us.

A fellow patient ( 45 +age ) on electric wheelchair sees world more brighter than us normal people.He got no arms below elbows and no legs below thighs , still he got more happiness & love than us all combined together. We Bragg , nag about tinniest little things in life , which don’t even matter at all in real life. All nurses says ” when he used to come to have regular monthly blood plasma transfusions , he was as bright & happy as he is now” . Now he’s been discharged from monthly blood transfusions, still he comes over to hospital ward once/ twice a month to just say hi to nurses & fellow patients . I met him & trust me I have not seen a happier person than him in my life. The spark in his eyes & that broadened infectious smile on his face – one can never forget . Then I got to know he lives alone and maintain a perfect lifestyle on his own. He said same thing as I heard from fellow differently abled people – that – he don’t like to be pitted or someone feeling sorry for him. I do try to do my own things on my own. No bad weather, no pain in my body ( trust me chronic pain is hell lot worse ), no negative emotions ,no other human being , nothing in this world can stop me from getting out of bed, getting myself superbly ready and going out to enjoy the little things in life like buying my own bread, going to parks, malls, having nice coffee around while reading a book ๐Ÿ“š

We ,fully abled people think – shit..!! I didn’t get good grades/ scores, I am being bullied, I am not well ( normal sickness which every human goes through ) , I didn’t succeed in life, my friends doing great , I didn’t get married, I don’t have enough money , I got these responsibilities, I don’t have kids, my kids don’t study , my neighbours are more rich , my dog isn’t behaving as training, my car isn’t big, my life’s trash, my career Isn’t going to next level & all sorts of silly little things . Well man !! Look at the ones who don’t even have a fully developed brain to even think that- what he got or not in life. So I was just sitting in hospital waiting area today. Suddenly we hear shouting and we all looked . There was a guy (20+ yrs) came on electric wheelchair with his parents ( I guess) . He had no sense of being where he was and why he was there . He looked normal but after a repetitive period of time , he just shout – haaaaae .. After sometime , a nurse came ( as she realised other patients being disturbed by the noise ) & asked his parents ” would you like to go to another room to wait ? ” Parents said yeah and they moved from there to another waiting Room. So, I just meant to say , we all are blessed to even rectify & know that what we need and what not .. what makes us happy and what not .. we are blessed to have BRAIN to THINK.. which is quite a huge thing to have .๐Ÿ™๐Ÿผ

We are blessed to have people around us who love us .. to have eyes to see world to full potential.. to have ears to listen to music / path .. & that we can convey our message to others by speaking or we are blessed to do path/ prayers . We are blessed that we can THINK . We should be grateful to God to have given us such huge priceless privileges that not everyone has. We should be happy with what we have . Most of us have what others want. As I always say, I am happy with what I have and doing superbly great with the gifts provided to me by God and will continue to live happy. No disease, no man, no thing can decide whether or not I should be happy . No one is in charge of my happiness. No one has the power to make me feel low or unhappy . It’s me who can make me feel happy or unhappy. Mostly it’s our thoughts – we can be happy in worst situations and sad in most happiest moments . All is in the head ๐Ÿง . They way you think , the way you become .

Stay happy . Once you start being happy in all situations , you will see difference in your choices & human nature. Don’t give right to ANYONE to dictate your happiness. You just need YOURSELF to be happy . Don’t wait up for things & people to make you happy. Don’t think that if I get this thing ( house, car, watch .. any materialistic thing) or if I am with that person , then only I can be happy . You don’t need anyone or anything to make you feel complete or happy. Being alone DOES-NOT mean that you are not happy . Happiness is a journey . Enjoy it . Embrace it & as I always say.. Girl ! You got 100 marks only in One life ( read my last blog for reference ๐Ÿ˜˜)

Stay ๐Ÿ˜†.. Stay content ๐ŸคŸ๐Ÿฝ

Hasdey wasdey Raho ๐Ÿ˜๐Ÿ’•๐Ÿ‘๐Ÿผ

Advertisements

21 thoughts on “Nanak Dukhiya Sab Sansar๐Ÿ™๐Ÿผ

 1. hello prabhjot u r a writer as well and this was ur hidden talent as i no u when u were in ur days of college as u have been ahead in many ways life has taught u it is a university u learnt and moved on u are a achiver too sarb roog ka aukhad naam (naam is the medicine of all diesase it cures u from within)my blessings for u if i am of any help plz dont hesitate

  Liked by 1 person

 2. To add a perspective, we have no control on what i was born, not even on how we grew up, but very fortunate are the ones who get a chance to experience these roller coaster rides of the mind and become aware of nature of our mind and happiness.

  Liked by 1 person

   1. Hii this is ur 2nd blog i read today & so inspiring u are prabh really๐Ÿ™ u r too gud in writng & observing things around u great..GBU๐Ÿ˜Š I will also fight back hard & live d life thnx – Rishi

    Liked by 1 person

   2. Thank you dear. Just keep smiling & stay positive in every situation. Life is too short to actually think / overthink of tinniest materialistic things. We all finish our roles and leave one day . Hasdey wasdey raho ๐ŸคŸ๐Ÿฝ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s